برنامه استراتژیک

برنامه استراتژیک:

چکیده برنامه استراتژیك مدیریت آمار دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یاسوج:
مقدمه
هدف استراتژیک هدف بلند مدتسازمان می باشد. هدف در سازمان و مدیریت بر مبنای هدف یکی از رویکردهای مهم مدیریتیدر نظام های پیشرفته کنونی می باشد.
در هر سازمان مدیر مجموعه می بایست اهدافبلند مدت و استراتژیک خود را مشخص نموده و برنامه عملیاتی سازمان خود را بر اساساین هدف تعیین و تنظیم نماید.

در رویکرد استراتژیک، تمامی برنامه های سازمان می بایستبا نظری بر برنامه استراتژیک سازمان تنظیم گردد.مأموریت سازمانی مدیریت آمار:

اداره آمار به منظور جمع آوری داده های تولید شده در سیستم دانشگاهو پردازش آن و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و اطلاعات ، نظارت بر طرحهایاتوماسیون نظام آماری و طراحی فرم های مناسب آماری با استفاده از آخرین دستاوردهای آماری تشكیل گردیده است.
رضایت مدیران ارشد دانشگاه ، كیفیت مطلوب ارائهخدمات، توانمندسازی نیروی انسانی و پاسخ بهنگام و بروز به مشتریان و ایمان به كار،صداقت دركار و رضایت مشتریان از جمله باورهای همیشگی ماست.

  نقاط قوت:

·         تمایل مدیران بهاستفاده از تكنولوژی

·         استفاده كارشناسان از كامپیوترو آموزش کاربران آماری در واحد آمار

·         وضعیت سخت افزاریواحدهای ستاد و واحدهای تابعه

·         برگزاری کلاسهای آموزشی حین خدمت

·         امكاناتآموزشی و نیروی انسانی

·         توانایی در برنامه ریزی عملیاتی

·         تمایل مدیریت بهآموزش و توسعه كیفی خدمات دانشگاه

·         تقسیم كار

·         ارائه خدمات كارشناسان درزمینه انفورماتیكی واحدهای تابعه

·         ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار وكامپیوتر

·         نشریات  و سالنامه های تولید شده در زمینه آمار در دانشگاه

·          ارزیابی رابطینآماری دانشگاه

 
 نقاط ضعف:

·         تعویض های مکرر نیروی انسانی در مركز آمارواطلاعات

·         سیستمای  تشویق و تنبیه كاركنان در مراكز

·         مكانیزم هایی برایایجاد انگیزه در پرسنل مركز

·         كمیت نیروی انسانی در مركز آمار

·         وضعیت بودجه و اعتبارات مدیریت آمار

·         کمبود امكانات فیزیكی

·         نحوه گردش داده ها در سیستم و انجام کارهای موازی

·         وضعیت شبكه

·         نحوه استفاده از رایانه در سیستم

·         هماهنگی بین واحدها

·         وضعیت ارتباط الكترونیكی مركز آمار با دیگر مراكز

·         میزان استفاده مدیران از نرم افزارهای آماری

·         میزان سرمایه گذاری در خصوصIT دردانشگاه

·         آشنایی مدیران با سیستم ها و شبكه

·         ساختار نظام كنترل و نظارتیدر آمار و انفورماتیك

·         حوزه اختیارات مدیریت آمار و انفورماتیك در هزینه كردن

·         خط مشی گذاری در زمینه آمار

·         ساختار آمار و انفورماتیكدانشگاه

·         پایش و ارزیابی داده های جمع آوری شده

·         شرکت ننمودن پرسنل آماریدر طرحهای پژوهشی بعنوان همکار آماری

فرصت ها:

·         آگاهی عمومی نسبتبه ارزش اطلاعات و اهمیت داده ها

·         میزان توجه محققین و اساتید به استفاده كاربردی از آمار

·         استعداد محیط داخلی برای بهره گیری از تكنولوژی اطلاعاتی

·         اهمیت دانشگاه برایمراكز تصمیم گیر

·         توجه مسئولین وزارت متبوعه در خصوص حمایت از پرسنل آمار     

·         تمایل مدیران نسبت به كاربرد اطلاعات در مدیریت
تهدیدات:

·         كمبود بهره گیریمدیران از آمار و اطلاعات در تصمیم گیری

·          كمبود اطمینان از اعتبار و رواییآمار و اطلاعات تولید شده

·          سطح پایین حقوق و مزایای پرسنل ادارات آمار

·          كمبود اطمینان از اطلاعات دریافتی توسط مراجع ذیصلاح

·          عدم ارتباط بین آمار وانفورماتیك در دانشگاهها

·          مشخص نبودن نیازهای اطلاعاتی قبل از تولید اطلاعات

·          فرهنگ عمومی نسبت به كاربرد اطلاعات در مراحل مختلف مدیریت

·          عدم رابطهبین عرضه و تقاضای اطلاعات

·          پراكندگی جغرافیایی واحدهای تابعه برای ایجادیكپارچگی اطلاعاتی


استراتژیها:

·         معماری سیستم اطلاعات آماری دانشگاه

·         اتوماسیوننظام آماری دانشگاه

·         به روز کردنweb page اداره آمار دانشگاه

·         توانمندسازی نیروی انسانی متخصص

·         استقرار سیستم پایش و ارزشیابی مستمر نظامآماری

·         استقرار نظام ثبتی در فرایند تولید اطلاعات

·         توسعه فناوری اطلاعاتو ارتباطات در عرصه سیستم آماری

·         یکپارچه سازی نظام آماری دانشگاه

·         ایجادپایگاه های اطلاعات آماری

·         توسعه پژوهشهای آماری
اهداف عینی:

·         معماری سیستم اطلاعاتآماری دانشگاه

·         بهینه سازی نظام آماری دانشگاه

·         بررسی در موردفیلدهای موردنیاز در فرمها و طراحی فرمهائی جهت جمع آوری اطلاعات فرآیندهایآماری

·         گرفتن تائیدیه مدیریت در خصوص نهائی شدن فرمها و هماهنگی بانمایندگان معاونت های ذیربط در رابطه با اعلام نظر در خصوص فرمهای طراحی شده ونهایتا ارسال فرمها به معاونتهای تابعه جهت تكمیل فرم

·         رفع اشكالاتهمكاران جهت تكمیل فرم و دریافت فرمهای تكمیل شده و رفع نقص فرمها و تغذیه آن بصورتكامپیوتری

·         بهینه سازی فرم های آماری

·         بازبینی فرمها و بررسیفیلدهای كلیدی جهت استخراج اطلاعات موردنیاز از فرمها

·         انتخاب فیلدهایشاخص و رسم نمودارها و جداول مربوطه جهت تعیین وضعیت فرآیندها

·         بررسیفرآیندها ی مربوط به هر معاونت در محدوده فیلدهای مربوط به فرآیندها و جمع بندیآنها در یك فرم

·         اصلاح فرمهای آماری در سطح دانشگاه

·         برگزاریجلساتی با نمایندگان معاونت های دانشگاه جهت بررسی و اصلاح فرآیندها

·         ارائه پیشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح برخی فرمهای استاندارد و استانداردسازی برخی از فرمهای غیراستاندارد

·         تعیین نیازهای سخت افزاری

·         تعیین نیازهای نرم افزاری

·         تعیین نیروی انسانی موردنیاز

·         اتوماسیون نظام آماری دانشگاه

·         بررسیوضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت درمان

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظامآماری معاونت پشتیبانی

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونتبهداشتی

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت دانشجوییفرهنگی

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت آموزشی پژوهشی

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت دارو و غذا

·         تهیه نرم افزارجامع جمع آوری آمار و اطلاعات جهت دانشگاه

·         استقرار سیستم الكترونیكی اطلاعاتآماری

·         تهیهCD نشریات الكترونیكی

·         ارائه اطلاعات تحت وب وبهنگام

·         استقرار نظام ثبتی در فرآیند تولید اطلاعات

·         ساماندهی نظامآمارهای ثبتی از راه شناسایی، طراحی و راه اندازی سیستمهای اطلاعاتی عملیاتیمطلوب

·         شناسایی وضع موجود، تعیین سیستمهای اطلاعاتی و اولویت بندیآنها

·         شناخت وضعیت موجود اقلام آماری در سیستمهای اطلاعاتی از لحاظفرآیند تولید، ثبت، انتقال و گزارشگیری

·         طراحی وضعیت منطقی و مطلوبفرآیند تولید، ثبت ، انتقال و گزارشگیری

·         آموزش كاركنان آماری واحدهایتابعه به عنوان تولید كنندگان و مدیران به عنوان مصرف كنندگان اطلاعات

·         نظارت بر استقرار نظام آمارهای ثبتی

·         توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درعرصه سیستم آماری

·         آموزش و رشد فناوری ها و توسعه سیستم های ارتباطیاطلاعاتی

·         تقویت پویای استفاده از فناوری اطلاعات

·         تقویتاستفاده از ارتباطات الكترونیكی

·         تقویت استفاده از فنون جدید اطلاع رسانی

·         گسترشبسترهای علمی و تحقیقاتی زمینه های فكری و توسعه فناوری اطلاعات

·         تهیه نمودن سخت افزارها ی موردنیاز واحدها ونرم افزارهای موردنیاز مربوط به آن

·         آشنا نمودن پرسنل واحدها با سیستمهای جدید روز كامپیوتری و روش استفاده از ابزار و وسایل در زمینهكامپیوتر

·         برگزاری كارگاهها و كلاس های آموزشی در زمینه علم روزكامپیوتر

·         یكپارچه سازی نظام آماری

·         بررسی وضعیت فعلی سیستم ها وشبكه های موجود در دانشگاه

·         بررسی امكان سنجی یكپارچه نمــودن سیستم ها وشبكه ها در دانشگاه در زمینه سخت افزار و نرم افزار

خط مشی:

آگاهی از وضعیت آماری دانشگاه(تمامی معاونت ، بیمارستاها و واحدهای تابعه) در راستای ارتقاء سلامت جامعه و رفع کمبودها در زمینه خدمات بهداشت ودرمان و استفاده از داده ها و آمارها جهت بکارگیری در سطوح مدیریتی

اقدامات:

·         تدوین پنجسالنامه آماری از سال 1389 تا 1393

·         تنظیم و پیگیری فرمهای وزارت بهداشت و ثبت داده های آماری درفرمهای مربوطه در نرم افزارسیناسا و ازطریق اتوماسیون اداری

·          انجام مکاتبات در خصوص اخذ آمار واطلاعات از واحدهای تابعه دانشگاه ودستگاههای متفرقه در استان

·         جمع آوری،جدول بندی و جمع بندی آمار واطلاعات اخذ شده

·          انجام پیگیرها جهت رفع نواقصات و اشکالات آمارهای اخذ شده از طریق مکاتبه،تماس تلفنی و حضور فیزیکی کارشناسان اداره آمار

·          ارسال آمارو اطلاعات به واحدهای درخواست کننده آمار(استانداری، وزارت بهداشت، هیئت امناء دانشگاه و غیره)

·          تهیه نشریه آماری سالانه دانشگاه در سالهای 94 و 95

·         پاسخ به مکاتبات ودرخواستهای واحدهای تابعه دانشگاه، وزارت بهداشت، دستگاههای متفرقه استان و غیره

·          پاسخ به ارباب رجوعان مربوطه درخصوص رفع نیازهای آماری وهمکاری با دانشجویان در خصوص انجام طرحهای تحقیقاتی،پروژه ها و پایان نامه ها با هماهنگی حراست دانشگاه

·          پیگیری رفع خطاهای نرم افزاری

·         برگزاری کلاس یا کارگاه آموزشی ویژه توانمند سازی آمار برای کاربران آماری واحدهای تابعه دانشگاه

·          برگزاری دوره آموزشی شاخصهای آماری در سطح دانشگاه برای کاربران آماری 

·         بازدید فصلی از واحدهای آمار تابعه دانشگاه جهت نظارت بر صحت انجام کار و رفع اشکالات مربوطه و توجیه کاربران 

·         بازدید از اداره آمار دانشگاههای علوم پزشکی همجوار جهت آشنایی با شیوه انجام کار آنها واستفاده از تجارب و رهنمودهای مثبت آنها درزمینه جمع آوری آمار

·         گزارشگیری از کلیه آمار و اطلاعات و شاخصهای آماری در سامانه های موجود به صورت سه ماهه وانعکاس به مدیران ذینفع و واحدهای مربوطه

·         پیگیری درخواستها و نیازهای آماری واحدها و دستگاهها فقط از طریق اداره آمار دانشگاه

برنامه استراتژیک:

چکیده برنامه استراتژیك مدیریت آمار دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی یاسوج:
مقدمه
هدف استراتژیک هدف بلند مدتسازمان می باشد. هدف در سازمان و مدیریت بر مبنای هدف یکی از رویکردهای مهم مدیریتیدر نظام های پیشرفته کنونی می باشد.
در هر سازمان مدیر مجموعه می بایست اهدافبلند مدت و استراتژیک خود را مشخص نموده و برنامه عملیاتی سازمان خود را بر اساساین هدف تعیین و تنظیم نماید.

در رویکرد استراتژیک، تمامی برنامه های سازمان می بایستبا نظری بر برنامه استراتژیک سازمان تنظیم گردد.مأموریت سازمانی مدیریت آمار:

اداره آمار به منظور جمع آوری داده های تولید شده در سیستم دانشگاهو پردازش آن و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و اطلاعات ، نظارت بر طرحهایاتوماسیون نظام آماری و طراحی فرم های مناسب آماری با استفاده از آخرین دستاوردهای آماری تشكیل گردیده است.
رضایت مدیران ارشد دانشگاه ، كیفیت مطلوب ارائهخدمات، توانمندسازی نیروی انسانی و پاسخ بهنگام و بروز به مشتریان و ایمان به كار،صداقت دركار و رضایت مشتریان از جمله باورهای همیشگی ماست.

  نقاط قوت:

·         تمایل مدیران بهاستفاده از تكنولوژی

·         استفاده كارشناسان از كامپیوترو آموزش کاربران آماری در واحد آمار

·         وضعیت سخت افزاریواحدهای ستاد و واحدهای تابعه

·         برگزاری کلاسهای آموزشی حین خدمت

·         امكاناتآموزشی و نیروی انسانی

·         توانایی در برنامه ریزی عملیاتی

·         تمایل مدیریت بهآموزش و توسعه كیفی خدمات دانشگاه

·         تقسیم كار

·         ارائه خدمات كارشناسان درزمینه انفورماتیكی واحدهای تابعه

·         ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار وكامپیوتر

·         نشریات  و سالنامه های تولید شده در زمینه آمار در دانشگاه

·          ارزیابی رابطینآماری دانشگاه

 
 نقاط ضعف:

·         تعویض های مکرر نیروی انسانی در مركز آمارواطلاعات

·         سیستمای  تشویق و تنبیه كاركنان در مراكز

·         مكانیزم هایی برایایجاد انگیزه در پرسنل مركز

·         كمیت نیروی انسانی در مركز آمار

·         وضعیت بودجه و اعتبارات مدیریت آمار

·         کمبود امكانات فیزیكی

·         نحوه گردش داده ها در سیستم و انجام کارهای موازی

·         وضعیت شبكه

·         نحوه استفاده از رایانه در سیستم

·         هماهنگی بین واحدها

·         وضعیت ارتباط الكترونیكی مركز آمار با دیگر مراكز

·         میزان استفاده مدیران از نرم افزارهای آماری

·         میزان سرمایه گذاری در خصوصIT دردانشگاه

·         آشنایی مدیران با سیستم ها و شبكه

·         ساختار نظام كنترل و نظارتیدر آمار و انفورماتیك

·         حوزه اختیارات مدیریت آمار و انفورماتیك در هزینه كردن

·         خط مشی گذاری در زمینه آمار

·         ساختار آمار و انفورماتیكدانشگاه

·         پایش و ارزیابی داده های جمع آوری شده

·         شرکت ننمودن پرسنل آماریدر طرحهای پژوهشی بعنوان همکار آماری

فرصت ها:

·         آگاهی عمومی نسبتبه ارزش اطلاعات و اهمیت داده ها

·         میزان توجه محققین و اساتید به استفاده كاربردی از آمار

·         استعداد محیط داخلی برای بهره گیری از تكنولوژی اطلاعاتی

·         اهمیت دانشگاه برایمراكز تصمیم گیر

·         توجه مسئولین وزارت متبوعه در خصوص حمایت از پرسنل آمار     

·         تمایل مدیران نسبت به كاربرد اطلاعات در مدیریت
تهدیدات:

·         كمبود بهره گیریمدیران از آمار و اطلاعات در تصمیم گیری

·          كمبود اطمینان از اعتبار و رواییآمار و اطلاعات تولید شده

·          سطح پایین حقوق و مزایای پرسنل ادارات آمار

·          كمبود اطمینان از اطلاعات دریافتی توسط مراجع ذیصلاح

·          عدم ارتباط بین آمار وانفورماتیك در دانشگاهها

·          مشخص نبودن نیازهای اطلاعاتی قبل از تولید اطلاعات

·          فرهنگ عمومی نسبت به كاربرد اطلاعات در مراحل مختلف مدیریت

·          عدم رابطهبین عرضه و تقاضای اطلاعات

·          پراكندگی جغرافیایی واحدهای تابعه برای ایجادیكپارچگی اطلاعاتی


استراتژیها:

·         معماری سیستم اطلاعات آماری دانشگاه

·         اتوماسیوننظام آماری دانشگاه

·         به روز کردنweb page اداره آمار دانشگاه

·         توانمندسازی نیروی انسانی متخصص

·         استقرار سیستم پایش و ارزشیابی مستمر نظامآماری

·         استقرار نظام ثبتی در فرایند تولید اطلاعات

·         توسعه فناوری اطلاعاتو ارتباطات در عرصه سیستم آماری

·         یکپارچه سازی نظام آماری دانشگاه

·         ایجادپایگاه های اطلاعات آماری

·         توسعه پژوهشهای آماری
اهداف عینی:

·         معماری سیستم اطلاعاتآماری دانشگاه

·         بهینه سازی نظام آماری دانشگاه

·         بررسی در موردفیلدهای موردنیاز در فرمها و طراحی فرمهائی جهت جمع آوری اطلاعات فرآیندهایآماری

·         گرفتن تائیدیه مدیریت در خصوص نهائی شدن فرمها و هماهنگی بانمایندگان معاونت های ذیربط در رابطه با اعلام نظر در خصوص فرمهای طراحی شده ونهایتا ارسال فرمها به معاونتهای تابعه جهت تكمیل فرم

·         رفع اشكالاتهمكاران جهت تكمیل فرم و دریافت فرمهای تكمیل شده و رفع نقص فرمها و تغذیه آن بصورتكامپیوتری

·         بهینه سازی فرم های آماری

·         بازبینی فرمها و بررسیفیلدهای كلیدی جهت استخراج اطلاعات موردنیاز از فرمها

·         انتخاب فیلدهایشاخص و رسم نمودارها و جداول مربوطه جهت تعیین وضعیت فرآیندها

·         بررسیفرآیندها ی مربوط به هر معاونت در محدوده فیلدهای مربوط به فرآیندها و جمع بندیآنها در یك فرم

·         اصلاح فرمهای آماری در سطح دانشگاه

·         برگزاریجلساتی با نمایندگان معاونت های دانشگاه جهت بررسی و اصلاح فرآیندها

·         ارائه پیشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح برخی فرمهای استاندارد و استانداردسازی برخی از فرمهای غیراستاندارد

·         تعیین نیازهای سخت افزاری

·         تعیین نیازهای نرم افزاری

·         تعیین نیروی انسانی موردنیاز

·         اتوماسیون نظام آماری دانشگاه

·         بررسیوضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت درمان

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظامآماری معاونت پشتیبانی

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونتبهداشتی

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت دانشجوییفرهنگی

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت آموزشی پژوهشی

·         بررسی وضعیت اتوماسیون نظام آماری معاونت دارو و غذا

·         تهیه نرم افزارجامع جمع آوری آمار و اطلاعات جهت دانشگاه

·         استقرار سیستم الكترونیكی اطلاعاتآماری

·         تهیهCD نشریات الكترونیكی

·         ارائه اطلاعات تحت وب وبهنگام

·         استقرار نظام ثبتی در فرآیند تولید اطلاعات

·         ساماندهی نظامآمارهای ثبتی از راه شناسایی، طراحی و راه اندازی سیستمهای اطلاعاتی عملیاتیمطلوب

·         شناسایی وضع موجود، تعیین سیستمهای اطلاعاتی و اولویت بندیآنها

·         شناخت وضعیت موجود اقلام آماری در سیستمهای اطلاعاتی از لحاظفرآیند تولید، ثبت، انتقال و گزارشگیری

·         طراحی وضعیت منطقی و مطلوبفرآیند تولید، ثبت ، انتقال و گزارشگیری

·         آموزش كاركنان آماری واحدهایتابعه به عنوان تولید كنندگان و مدیران به عنوان مصرف كنندگان اطلاعات

·         نظارت بر استقرار نظام آمارهای ثبتی

·         توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درعرصه سیستم آماری

·         آموزش و رشد فناوری ها و توسعه سیستم های ارتباطیاطلاعاتی

·         تقویت پویای استفاده از فناوری اطلاعات

·         تقویتاستفاده از ارتباطات الكترونیكی

·         تقویت استفاده از فنون جدید اطلاع رسانی

·         گسترشبسترهای علمی و تحقیقاتی زمینه های فكری و توسعه فناوری اطلاعات

·         تهیه نمودن سخت افزارها ی موردنیاز واحدها ونرم افزارهای موردنیاز مربوط به آن

·         آشنا نمودن پرسنل واحدها با سیستمهای جدید روز كامپیوتری و روش استفاده از ابزار و وسایل در زمینهكامپیوتر

·         برگزاری كارگاهها و كلاس های آموزشی در زمینه علم روزكامپیوتر

·         یكپارچه سازی نظام آماری

·         بررسی وضعیت فعلی سیستم ها وشبكه های موجود در دانشگاه

·         بررسی امكان سنجی یكپارچه نمــودن سیستم ها وشبكه ها در دانشگاه در زمینه سخت افزار و نرم افزار

خط مشی:

آگاهی از وضعیت آماری دانشگاه(تمامی معاونت ، بیمارستاها و واحدهای تابعه) در راستای ارتقاء سلامت جامعه و رفع کمبودها در زمینه خدمات بهداشت ودرمان و استفاده از داده ها و آمارها جهت بکارگیری در سطوح مدیریتی

اقدامات:

·         تدوین پنجسالنامه آماری از سال 1389 تا 1393

·         تنظیم و پیگیری فرمهای وزارت بهداشت و ثبت داده های آماری درفرمهای مربوطه در نرم افزارسیناسا و ازطریق اتوماسیون اداری

·          انجام مکاتبات در خصوص اخذ آمار واطلاعات از واحدهای تابعه دانشگاه ودستگاههای متفرقه در استان

·         جمع آوری،جدول بندی و جمع بندی آمار واطلاعات اخذ شده

·          انجام پیگیرها جهت رفع نواقصات و اشکالات آمارهای اخذ شده از طریق مکاتبه،تماس تلفنی و حضور فیزیکی کارشناسان اداره آمار

·          ارسال آمارو اطلاعات به واحدهای درخواست کننده آمار(استانداری، وزارت بهداشت، هیئت امناء دانشگاه و غیره)

·          تهیه نشریه آماری سالانه دانشگاه در سالهای 94 و 95

·         پاسخ به مکاتبات ودرخواستهای واحدهای تابعه دانشگاه، وزارت بهداشت، دستگاههای متفرقه استان و غیره

·          پاسخ به ارباب رجوعان مربوطه درخصوص رفع نیازهای آماری وهمکاری با دانشجویان در خصوص انجام طرحهای تحقیقاتی،پروژه ها و پایان نامه ها با هماهنگی حراست دانشگاه

·          پیگیری رفع خطاهای نرم افزاری

·         برگزاری کلاس یا کارگاه آموزشی ویژه توانمند سازی آمار برای کاربران آماری واحدهای تابعه دانشگاه

·          برگزاری دوره آموزشی شاخصهای آماری در سطح دانشگاه برای کاربران آماری 

·         بازدید فصلی از واحدهای آمار تابعه دانشگاه جهت نظارت بر صحت انجام کار و رفع اشکالات مربوطه و توجیه کاربران 

·         بازدید از اداره آمار دانشگاههای علوم پزشکی همجوار جهت آشنایی با شیوه انجام کار آنها واستفاده از تجارب و رهنمودهای مثبت آنها درزمینه جمع آوری آمار

·         گزارشگیری از کلیه آمار و اطلاعات و شاخصهای آماری در سامانه های موجود به صورت سه ماهه وانعکاس به مدیران ذینفع و واحدهای مربوطه

·         پیگیری درخواستها و نیازهای آماری واحدها و دستگاهها فقط از طریق اداره آمار دانشگاه

 
آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107