شرح وظایف واحد آمار

شرح وظایف:

ردیف

سمت

شرح وظیفه

1

مسئول آمار

 • تجزیه و تحلیل و تهيه گزارشات لازم در ارتباط با آمارهای جمع‌آوری شده و انعكاس آنها به واحدهای ذيربط به منظور استفاده و تهيه برنامه‌های آينده و رفع نارسائی‌های موجود.
 • اقدام لازم به منظور بالا بردن سطح آگاهی و کارایی کارکنان آمار در قالب برگزاری جلسات، کارگاه‌ها و یا آموزش.
 • ايجاد هماهنگي لازم و مستمر با واحدهای مرتبط و موسسات و مراكز بهداشتي درماني در زمينه به دست آوردن اطلاعات آماری بهنگام و صحیح.
 • پاسخگوئی به نيازهای آماری واحدهای تابعه سازمان و يا افراد مراجعه‌كننده در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری وتهیه، تدوین و پیگیری امور سالنامه های آماری
 • تهيه پاسخِ ‌نامه‌های واصله و تنظيم و تدوين كليه انتشارات آماری.
 • تشکیل جلسات منظم با رابطین آماری معاونت‌های دانشگاه.
 • تشکیل جلسات با مسئولین آمار شهرستان‌های استان.
 • تشکیل کارگاه‌های بازآموزی در خصوص نحوه تکمیل مجموعه فرم‌های آماری دانشگاه در صورت نیاز
 • بررسی وپیگیری آمار و اطلاعات در خصوص سازمان مدیریت برنامه و بودجه
 • بررسی و پیگیری آمارو اطلاعات سالنامه استانداری
 •  بررسی و پیگیری ونظارت پرتال دانشگاه و پرتال استانداری
 • جمع آوری و پیگیری آمار و اطلاعات بیمارستانهای استان و حوزه درمان
 • گزارشگیری از سامانه آواب وبررسی مشکلات و نواقصات داده های درمان
 • جمع آوری و بررسی اطلاعات و داده های آماری در معاونت غذا و دارو
 • گردآوری و بررسی داده های مربوط به هیات امنا
 • بررسی و نظارت بر سامانه سیناسای وزارت بهداشت و صحت سنجی داده ها و رفع نواقصات
 • انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مافوق

 

2

کارشناس انفورماتیک

 • گردآوری، کنترل، تحلیل و پاسخگویی به نیازهای آماری واطلاعاتی از واحدهای داخلی (آموزشی پژوهشی و دانشجویی )و سایر موسسات خارج از سازمان، وزارت متبوعه به صورت مقطعی به صورت موردی و دوره ای
 • کنترل و چک کردن کلیه داده های وارد شده توسط کارشناسان اداره آمار و انعکاس نواقصات به واحدهای مربوطه جهت اصلاح یا ثبت داده ها در فرمهای مربوطه
 • پیگیری رفع خطاهای نرم افزاری وايجاد و استقرار بانک اطلاعات به منظور نگهداری داده‌هاي آماری
 • بررسي وب سايت واعلام نظر به مديريت فناوري اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت ،آشنايي با استاندارد هاي تهيه پورتال( از طريق بازديد از سايتهاي متفاوت ) و به روز نگه داشتن مطالب پورتال واحد آمار
 • نظارت مستمر بر روي پورتال واحد وانتقال مشكلات وپيگيري آنها
 • تهیه نسخه پشتیبان از آمارها وداده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز
 • جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به هیات امنا در واحدهای مربوطه
 • ايجاد و استقرار بانک اطلاعات به منظور نگهداری داده‌هاي آماری واحدهای تابعه
 • پیگیری آمارها و شاخص های واحدهای مربوطه (آموزشی پژوهشی،دانشجویی،) جهت تهیه و تدوین سالنامه های سالیانه
 • پیگیری و کنترل نامه های ارسالی در اتوماسیون اداری و تایپ نامه ها
 • انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مافوق.

 

3

کارشناس آمار

 • نظارت مستمر بر جریان اطلاعات از پایین‌ترین سطوح ممکن در معاونت بهداشتی و معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • جمع‌آوری اطلاعات آماری بر مبنای فرم‌های نظام آماری در معاونت های مربوطه
 • جمع‌آوری آمار فعاليت‌هاي بهداشتی، آمار مقايسه‌ای جمعیتی، حياتی، تسهيلات بهداشتی و درمانی و نيروی انسانی شاغل از لحاظ کیفی و کمی و ساير آمارهای مورد نيازدر حوزه معاونت توسعه
 • كنترل و بررسي آمارهای جمع‌آوری شده از واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان و پيگيری آنها به منظور رفع اشكالات و نارسائی‌ها.
 • استخراج، طبقه‌بندی و تهيه جداول وآمارهای جمع‌آوری شده بر حسب صفات کیفی و کمی در مقاطع زمانی
 • انجام محاسبات لازم بر روي اطلاعات آماری به منظور تعيين ميزان‌ها، شاخص‌ها و ساير معيارها و پارامترهای مورد نياز و مقايسه آنها به تفکیک
 • جمع آوری وتنظیم و پیگیری فرمهای وزارت بهداشت و ثبت داده های آماری درفرمهای مربوطه در نرم افزارسینا سا ازطریق اتوماسیون اداری
 • پیگیری اطلاعات و داده دهای مربوط به سامانه ساترا (آمایش)
 • پیگیری آمارها و شاخص های واحدهای مربوطه (بهداشتی-پشتیبانی) جهت تهیه و تدوین سالنامه های سالیانه
 • گزارشگیری از کلیه آمار و اطلاعات و شاخصهای آماری در سامانه های موجود جهت انعکاس به مدیران ذینفع واحدهای مربوطه
 • انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مافوق.

 

4

تکنسین آمار

 

 • ايجاد هماهنگي لازم و مستمر با واحدهای مرتبط و موسسات درماني و مراكز بهداشتي درماني در زمينه به دست  آوردن اطلاعات آماری بهنگام و صحیح.
 • پاسخگوئی به نيازهای آماری واحدهای تابعه سازمان و يا افراد مراجعه‌كننده در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری.
 • انجام مکاتبات در خصوص اخذ آمار واطلاعات از واحدهای تابعه دانشگاه
 • جمع آوری، جدول بندی و جمع بندی آمار واطلاعات اخذ شده
 • بررسی و پیگیرهای لازم جهت رفع نواقصات و اشکالات آمارهای اخذ شده از طریق مکاتبه،تماس تلفنی و حضور فیزیکی
 • ارسال آمارو اطلاعات به واحدهای درخواست کننده آمار(استانداری، وزارت بهداشت، هیئت امناء دانشگاه و غیره)
 • پاسخ به مکاتبات ودرخواستهای واحدهای تابعه دانشگاه،وزارت بهداشت،دستگاههای متفرقه استان و غیره
 • جمع آوری، پیگیری و بررسی آمار و اطلاعات مربوط به سالنامه های آماری
 • بایگانی مکاتبات و نامه های ارسالی
 • انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مافوق.
 

 

 

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107