رابطین آماری

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

1

آیت اله داورپناه

معاونت پشتیبانی

 

2

سحر راهبری

معاونت آموزشی

 

3

فروزان شقایی

معاونت دانشجویی

 

4

 عبدالکریم نگینتاجی

معاونت پژوهشی

 

5

مسعود روزبهی

معاونت درمان

 

6

یزدان شرفی

کلینیک شهیدمفتح

 

7

زهرا نظری

 فاطمه حسینی فر

معاونت بهداشتی

 

8

احسان مرادی

معاونت دارووغذا

 

9

خانم اعظم  رنجبر

مرکزفوریتهای پزشکی

 

 

 خانم زهرا خدادوست نرگس خوشبین

مرکزبهداشت بویراحمد

 

11

محمدتقی محمدپور

 

شبکه گچساران

 

 

12

خانم فقاهتی

شبکه کهگیلویه

 

13

رامین صالحی

شبکه  دنا

 

 

14

 مسلم داردارنژاد

 

شبکه بهداشت بهمئی

 

15

عبدالحامددرویشپور

شبکه باشت

 

16

افشین

اقبال پناه

شبكه چرام

 

17

نورمحمد نعمتی

شبکه لنده

 

19

 رقیه مرتضویان

شیروان عزیزی

بیمارستان امام سجاد

 

20

 صمد محمدی

 

بیمارستان شهیدبهشتی

 

21

 فهیمه حسینی

بیمارستان شهیدرجایی گچساران

 

22

قادرافشین

بیمارستان امام خمینی دهدشت

 

23

ساناز صناعی

بیمارستان شهیدرجایی یاسوج

 

24

نسرین اسدپور

بیمارستان بی بی حکیمه گچساران